työnohjaajakoulutus.jpg

>>VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS

Työnohjaajakoulutus on ammatillinen täydennyskoulutus. Sen suorittanut voi toimia työnohjaajana ammatikseen tai oman ammattinsa ohella. Koulutus antaa valmiuksia ylläpitää työnohjausprosessia, jonka tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden valmiutta ja kyvykkyyttä toimia työssään ja parantaa organisaation kykyä hoitaa ydintehtäväänsä. Työnohjauskoulutus antaa lisäksi valmiuksia esimiestyöhön.   

Työnohjaus on prosessi, jossa työntekijät ja työryhmät saavat työnohjausta säännöllisin väliajoin omaan ammatilliseen kasvuun ja työssä jaksamiseen. Voimavarakeskeisen työnohjauksen prosessissa painotetaan armollisuutta, dialogisuutta, reflektiivisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä.  

Oppiminen tapahtuu luennoilla, ryhmätöiden kautta, verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi tutustumme monipuolisesti aiheen kirjallisuuteen, keskustelemme ja käytämme toiminnallisia menetelmiä opiskelussa. IK-opisto tarjoaa upeat puitteet vertaisryhmälle yhdessäolon ja alueen tarjoamien aktiviteettien puitteissa.

Koulutettu voi hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä voidakseen käyttää nimikettä "työnohjaaja STO ry". Opetussisällöt vastaavat STO ryn vaatimuksia.

IK-opiston työnohjauskoulutus toteutetaan yhteistyössä Help ry:n kanssa. IK-opisto on kristillinen kansanopisto.

KENELLE

Koulutus on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon ja opetusalan ihmisille. Pääsyvaatimuksena on ammattitutkinto ja 5 vuoden työkokemus omalta alalta. Ohjaustyön tuntemus katsotaan eduksi.

KESTO

Koulutus on laajuudeltaan 70 op ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähi- ja etäopetusta. Etäopetuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö ja lähiopiskelujaksot järjestetään torstaista lauantaihin. Lähiopetusjaksoja on yhteensä 17 kahden vuoden aikana.

JAKSOT

1. Työnohjauksen teoriataustan muodostuminen 3 op, 24.-26.1.2019
Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva suomalaisesta työnohjauksesta ja sen tutkimuksesta.
Akseli Mäkelä, Eija Saarenmaa, Petteri Arasalo

2. Aikuinen oppijana ja aikuisen ohjaajana 3 op, 14.-16.2.2019
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija aikuisen oppimisen perusperiaatteisiin ja antaa käytännön valmiuksia ohjaamiseen.
Markku Ojaniemi, Eija Saarenmaa

3. Työnohjausprosessi 3 op, 21.-23.3.2019
Opintojakson tavoitteena on oppia suunnittelemaan työnohjausprosessi, toteuttaa sitä käytännössä ja pohtia sen rakennetta.
Akseli Mäkelä

4. Ammatillinen tausta ja roolit 3 op, 11.-13.4.2019
Opintojakson tavoitteena on ohjata opiskelija tunnistamaan itsensä erilaisissa rooleissa, pohtimaan työnohjaajan monia rooleja ja ottamaan huomioon myös työnohjattavan tausta. Jakson tarkoituksena on myös oman perustehtävän tutkiminen ja kehittäminen.
Eija Saarenmaa, Marja Ranta-Ylitalo

5. Työnohjauksen toimintaympäristöt sekä yrittäjyys 3 op, 16.-18.5.2019
Oppijakson tavoitteena on antaa valmiuksia toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tutustuttaa työnohjaajan mahdolliseen yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen.
Akseli Mäkelä, Antti Hirviniemi

6. Arvot ja etiikka 3 op, 29.-31.8.2019
Opintojakson aikana tutustutaan yleisimpiin etiikan teorioihin ja pohditaan, miten arvot ja etiikka vaikuttaa työnohjaajaan ja työnohjattavaan. Opiskelija ymmärtää eettisen vastuunsa työnohjaajana ja osaa ratkaista eettisiä dilemmoja työskennellessään.
Petteri Arasalo, Eija Saarenmaa

7. Luovuus ja työnohjauksen menetelmät 3 op, 19.-21.9.2019
Opiskelija saa käytännön työhönsä menetelmiä sekä perehtyy monikulttuuriseen työnohjaukseen ja sen haasteisiin. Tavoitteena on myös löytää luovia tapoja tehdä ohjaustyötä.
Katja Köykkä, Katri Latokangas

8. Työnohjauksen erityiskysymykset 3 op, 10.-12.10.2019
Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia ohjata esiin nousevia erityiskysymyksiä työpaikalla.
Akseli Mäkelä, Marja Ranta-Ylitalo

9. Ihmisen psyykkinen ja sosiaalinen toiminta 1 3 op, 14.-16.11.2019
Jakson tavoitteena on perehtyä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin (mieli, motivaatio, tunne, kognitiiviset tekijät, yms.), elämänkaaripsykologiaan (normatiivinen ja ei-normatiivinen kehitys), persoonallisuuteen (identiteetti, itsearviointi yms.) sekä oman persoonan tutkimiseen ja työstämiseen
Eija Saarenmaa, Marja Ranta-Ylitalo

10. Ihmisen psyykkinen ja sosiaalinen toiminta 3 op, 16.-18.1.2020
Kurssilla tutustutaan ryhmäprosesseihin ja ryhmän havainnointiin. Opiskelija perehtyy vuorovaikutustaitoihin ja tunneälyyn. Opiskelija tuntee ryhmädynamiikan (roolit, kulttuuri, vuorovaikutus yms.) ja osaa ottaa sen työssään huomioon.
Akseli Mäkelä, Mira Kariluoto

11. Työnohjattavan tausta ja perustehtävä 3 op, 13.-15.2.2020
Jakson tavoitteena on oppia ottamaan huomioon ohjattavan perustehtävä ja tausta sekä pohtia, mitä erilaisia rooleja työnohjaaja käyttää prosessin aikana. Opiskelija oppii myös huomioimaan yhteiskunnan ilmiöiden vaikutuksen työhönsä.
Ulla Dahlen, Eija Saarenmaa

12. Työyhteisöt ja organisaatiokulttuurit 3 op, 12.-14.3.2020
Oppijakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija työyhteisöihin. Jakson jälkeen opiskelija tuntee organisaation käsitteen ja ymmärtää, mitä on organisaatiokulttuuri.
Akseli Mäkelä, Eija Saarenmaa

13. Tiimityö työnohjauksessa 3 op, 23.-25.4.2020
Jaksolla tutustutaan tiimien ja työryhmien toimintaan.
Ulla Dahlen, Eija Saarenmaa

14. Työyhteisöt ja organisaatiot työnohjaajan toimintaympäristönä 3 op, 27.-29.8.2020
Opintojakson tavoitteena on perehtyä työelämän muutoksiin ja haasteisiin. Opiskelija tutustuu myös työnohjaustoiminnan muuttumiseen uusien haasteiden ja tarpeiden myötä.
Antti Hirviniemi, Akseli Mäkelä

15.  Esimiestyö ja osaamisen johtaminen 3 op 17.-19.9.2020
Opintojakson tavoitteena on paneutua esimiestyöhön ja osaamisen johtamiseen.
Markku Ojaniemi, Petteri Arasalo

16. Työssä jaksaminen 3 op, 22.-24.10.2020
Opintojakson tavoitteena on paneutua työssäjaksamisen tukemiseen.
Mira Kariluoto, Eija Saarenmaa

17. Päättötyön ohjaus 2 op, 19.-21.11.2020
Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu itselleen tutkivan työskentelyotteen.
Eija Saarenmaa, Sami Aro-Panula, Akseli Mäkelä


Lisäksi koulutus sisältää

Asiakastyöskentelyä 80 h, 4 op
Työnohjauksen työnohjausta 50 h, 3 op
Oppimispäiväkirja, 3 op
Päättötyö, 10 op
Koulutuksen aikana oman työn työnohjaus 40 h (jokainen maksaa itse erikseen)

KOULUTTAJAT

 

VASTUUOPETTAJAT:

IMG_9485.jpg

Akseli Mäkelä

Akseli Mäkelä

MA, psykoterapeutti, työnohjaaja-prosessikonsultti STOry

Akseli on kiinnostunut osaamisen ja työyhteisötaitojen kehittämisestä ja uusiin hankkeisiin liittyvistä valmennuksista. Ennen päätoimista yrittäjyyttä Akseli on toiminut moniammatillisten työryhmien esimiehenä, tutkimuskoordinaattorina ja psykiatrisena sairaanhoitajana kriisityössä.

IMG_3737.jpg

Eija Saarenmaa

Eija Saarenmaa

Työnohjaaja STOry, psykologian ja teologian maisteri sekä andragogi.

Eija on tehnyt 1998 alkaen työnohjauksia Virossa ja keskittynyt siellä enimmäkseen ministeriöiden, viranomaisten ja armeijan ohjaukseen. Palattuaan Suomeen 25 vuoden jälkeen hän on opettanut kansanopistossa ja tehnyt uravalmennusta ohjaustyön lisäksi.

 

 

MUUT OPETTAJAT JA ASIANTUNTIJAT:

Arasalo Petteri kuva.jpg

Petteri Arasalo

MTh, työnohjaaja STOry

IMG_3443 - Version 2.jpg

Sami Aro-Panula

 PhD, opettaja

Ulla kuva 6-2017 (2).jpg

Ulla Dahlen

 PhD Councelor Education & Supervision,

 MA Counseling, BA Religious Education

cropped-Antti-220x300.jpg

Antti Hirviniemi

Työnohjaaja STOry

Mira 2014 (1).JPG

Mira Kariluoto Työnohjaaja STOry,

 terveydenhoitaja-kätilö

katja.jpg

Katja Köykkä

Työnohjaaja STOry

 
P_20171020_120908_BF_1.jpg

Katri Latokangas
Yhteisöpedagogi, MA in Bible and Theology, AMO, oppilaitospastori, mentorikouluttaja

IMG_3513.jpg

Markku Ojaniemi

FT, opettaja

mry1.jpg

 Marja Ranta-Ylitalo

 Kasvatustieteen maisteri, sairaanhoidon opettaja, psykoterapeutti, työnohjaaja STOry

 

 

TYÖNOHJAAJINA LISÄKSI:

_MR74934.jpg

Aija Paakkunainen

 MA in Ministerial Studies, työnohjaaja STOry, henkisen tuen kouluttaja

mmj_portaat_hj.jpg

Miika-Markus Järvelä

DI, Työnohjaaja STOry, Cerfied Business Coach,
Sielunhoitoterapeutti ACC

 

 

HINTA

Koulutuksen hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan.
8 - 11 opiskelijaa:
370 €/jakso = koko koulutus 6290 €

12 - 25 opiskelijaa:
320 €/jakso = koko koulutus 5440 €

Lisäksi voit valita jokaiselle jaksolle lisäpalvelut.
Ateriapaketti 42 €/jakso (sis. kaikki ohjelmaan kuuluvat kahvit ja ruokailut)
Majoitus 42 €/jakso
1 hengen huonee lisämaksusta 20 €/ jakso ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli koulutus jätetään kesken muista, kuin terveydellisistä syistä, opiskelija on sitoutunu maksamaan meneillään olevan vuoden maksun.
8 - 11 opiskelijaa:
vuonna 2019 keskeyttänyt, 3330 €
vuonna 2020 keskeyttänyt, 6290 €

12 - 25 opiskelijaa:
vuonna 2019 keskeyttänyt, 2880 €
vuonna 2020 keskeyttänyt, 5440 €

Jos osallistuminen perutaan hakuajan jälkeen ennen ensimmäistä jaksoa, veloitetaan vain 19 €:n varausmaksu. Ilmoittamatta jätetystä peruutuksesta veloitetaan yllä mainittu maksu.

HAKEMINEN

2.11.2018 mennessä hakulomakkeella.
Hakulomakkeen löydät täältä.

LISÄTIEDOT

sari.vieltojarvi(a)isokirja.fi
040 750 2092