ISO KIRJA RY:N HALLITUKSEN KYSELY SEURAKUNNILLE

Iso Kirja ry:n hallitus on viime kevään vuosikokouksen innoittamana pohtinut, millä tavalla yhdistyksen jäsenseurakunnat voisivat osallistua aktiivisemmin vuosikokoukseen niin juridisen, taloudellisen kuin toiminnallisen vastuun näkökulmasta. Tavoitteena on, että jäsenseurakunnat kokisivat entistä enemmän omistajuutta yhteisestä opistosta.

Kysymys on, voisiko tietty taloudellinen vastuu osaltaan lisätä myös vaikuttamishalukkuutta. Yhdistyksen kokous on tietysti virallinen päätöksentekofoorumi, mutta Iso Kirja haluaa olla muutenkin aktiivisessa vuorovaikutuksessa seurakuntien kanssa sekä löytää ja kehittää yhdessä sopivia tapoja palvella seurakuntien tarpeita.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan (§ 4): ”Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous päättää vuodeksi kerrallaan. Vuosimaksu voi olla erisuuruinen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä. Varsinaisina jäseninä olevilta yhteisöiltä perittävä jäsenmaksu voidaan määrätä suuruudeltaan yhteisön jäsenmäärän mukaan porrastettuna.”

Jäsenseurakuntien äänivalta

Vuodesta 2014 alkaen uuden sääntömuutoksen (§ 5) mukaan ”jäsenseurakuntien tai niiden taustayhteisöjen äänivalta yhdistyksen kokouksissa määräytyy seurakunnan koon mukaan seuraavasti: 1-300 hengen seurakunnat 1 ääni, 301 - 1000 hengen seurakunnat 2 ääntä ja yli 1000 hengen seurakunnat 3 ääntä. Jokaisella äänellä on oma henkilöedustajansa. Jäsenmäärät tarkistetaan vuosittain ilmestyvästä Seurakuntaoppaasta.”

 Vuosikokouksessa on tähän mennessä määrätty vain kannatusjäsenmaksut. Virallisilla jäsenillä ei ole ollut jäsenmaksua lainkaan.  Mikäli jäsenmaksua perittäisiin myös virallisilta jäseniltä, yhteisöjäsenten äänivallan määräytyminen niiden koon mukaisesti voisi toimia luontevana pohjana myös jäsenmaksun porrastukselle.

 Toisaalta on hyvä huomioida se, että Kuopion Talvipäivien 2011 päätöksellä (suosituksella) kaikkien seurakuntien olisi tärkeää osallistua Ison Kirjan kiinteistönkunnostushankeen tukemiseen vuosittain seuraavilla tukisummilla:

-          Alle 200 hengen seurakunnat: 300 e/v
-          200 - 1000 hengen seurakunnat: 600 e/v
-          Yli 1000 hengen seurakunnat: 1000 e/v

Seurakunnat ovat osallistuneet näihin talkoisiin noin 50-60 -prosenttisesti. Tukimaksulaskut on lähetetty yleensä helmikuussa. Kiitos seurakunnille tähänastisesta tuesta Isoon Remppaan.

Uuden ajan elokeräys?

Elokeräys on historiallisesti ollut merkittävä apu opistolle. Perinteinen tuotekeräys on kuitenkin koskettanut etupäässä maaseutuseurakuntia. Yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä keräys on viime vuosina hiipunut ja tullut monin paikoin tiensä päähän.  Niin kauan kuin elokeräys toimii eri paikkakunnilla, eloa otetaan ilomielin vastaan Isoon Pataan!

Toisaalta voisimmeko ajatella, että yhdistyksen jäsenseurakuntien vuosimaksu olisi osaltaan eräänlainen ”uuden ajan elokeräys”, jolla myös kaupunkiseurakunnat voisivat ylläpitää opistotoimintaa. Vuosimaksu voisi myös ajoittua elokeräysaikaan syyskuulle.

 Vuosimaksu voisi olla verraten vaatimaton ja samassa suhteessa jäsenseurakunnan äänimäärän kanssa esimerkiksi seuraavien mallien mukaan:

Seurakunnan koko Seurakunnan äänivalta Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4
1 - 300 1 ääni 100 € 200 € 300 € 400 €
301 - 1000 2 ääntä 200 € 400 € 600 € 800 €
yli 1000 3 ääntä 300 € 600 € 900 € 1200 €
Tuotto IK:lle n. 20 t€ n. 40 t€ n. 60 t€ n. 80 t€

Ison Kirjan hallitus haluaa antaa eri mallit seurakuntien arvioitavaksi seuraavan nettikyselyn avulla. Ihanne olisi, että seurakunnan vanhimmisto voisi kokouksessaan käydä kyselyn läpi ja lähettää lomakkeen sähköisesti saman tien mielellään 30.11.2016 mennessä tai viimeistään 31.1.2017 mennessä. Kyselyn pohjalta Ison Kirjan hallitus valmistelee esityksen seuraavalle vuosikokoukselle, joka lopulta päättää asiasta.